தேசீய சமூகம்

Vishwakarma community is a National Community

ANDHRA PRADESH : Viswabrahmin or Viswakarma (Ausula orKamsali, Kammari, Kanchari, Vadla or Vadra or Vadrangi and Silpi)

BIHAR :  Kamar ,  (Lohar, Karmakar, Visvakarma)

CHANDIGARH :  Jhangra-Brahman /Jhangara-Brahman/Jangra-Brahman,KhatiRamgarhia

DELHI : Badhai, Barhai, Khati, Tarkhan, Jangra Brahmin,Vishwakarma, Ramgarhia, Panchal, Dheeman

HARYANA :  Jhangra-Brahman or Jangra Brahman orJangid Brahman, Khati, Ramgarhia, Suthar Dhiman, Tarkhan , Barhai, Baddi

KARNATAKA  : Viswakarma,Akkasale, Aksali, Lingayat Akkasali, Achari,Viswa Brahman, Daivanga Brahman, Kammar,Lingayat Kammara, Ausala, Kammalan, Luhar (Kammari),Kamsal, Lingayat Kammasali , Kamasala, Panchal,Panchala, Sutar ,Badagi, Lingayat Badiga, Badiwadli ,Soni,Sonar, Pattar, Gejjigar, Silpi

KERALA  : Viswakarma including Assari,Chaptegra, allassari, Kammala, Karuvan, Kitaran, Kollan,Malayala Kammala, Pandi Kammala, Mossari, Perumkollan, Thattan Pandithattan, Vilkurup,Villasan, Viswa brahamanan orViswa brahamanar and Viswakarmala Thachan,Kalthachan, Kamsala Kannan MADHYA PRADESH Barhai, Suthar, Kunder, Vishwakarma, Sonar,sunar, Swarnakar Jhhari, Jhhadi, Awedhiya, Audhiya

ORISSA  : Ashtralohi/ Ashtalohi Karmakar, Kamila,Sunari, Sunaree, Viswa Brahman (Sunari), Swarnakar / Swaransilpi

PONDICHERRY  : Kamalas (Viswakarmula) Kammalan (Kamsala, Viswa brahmin and Viswakarma, Thattar,Por Kollar Thachar Kalthachar, Kollar, Karumar, Karuvan)

PUNJAB :  Dhaula or Soni,Sunar /Swarnkar

RAJASTHAN :  Swaranakar, Sunar Soni

TAMILNADU : Kammalar Thattar, or Viswakarama, Viswa kammala,(including, Porkollar, Paththar,Kannar Karumar Kollar Thacher, Kalthacher Kamsala and Viswabrahmin)

UTTAR PRADESH : Barhai, Badhai, Viswakarma,Ramgarhia

WEST BENGAL : Swarnakar KARMAKAR

1 Comment on "தேசீய சமூகம்"

  1. Jagannath.s.achari | July 22, 2019 at 4:43 pm | Reply

    Nice

Leave a comment

Your email address will not be published.


*