தேசீய சமூகம்

Vishwakarma community is a National Community

ANDHRA PRADESH Viswabrahmin or Viswakarma (Ausula orKamsali, Kammari, Kanchari, Vadla or Vadra or Vadrangi and Silpi)

BIHAR Kamar (Lohar, Karmakar, Visvakarma)

CHANDIGARH Jhangra-Brahman /Jhangara-Brahman/Jangra-Brahman,KhatiRamgarhia

DELHI Badhai, Barhai, Khati, Tarkhan, Jangra Brahmin,Vishwakarma, Ramgarhia, Panchal, Dheeman

HARYANA Jhangra-Brahman or Jangra Brahman orJangid Brahman, Khati, Ramgarhia, Suthar Dhiman,Tarkhan , Barhai, Baddi

KARNATAKA Viswakarma,Akkasale, Aksali, Lingayat Akkasali, Achari,Viswa Brahman, Daivanga Brahman, Kammar,Lingayat Kammara, Ausala, Kammalan, Luhar (Kammari),Kamsal, Lingayat Kammasali , Kamasala, Panchal,Panchala, Sutar ,Badagi, Lingayat Badiga, Badiwadli ,Soni,Sonar, Pattar, Gejjigar, Silpi

KERALA Viswakarma including Assari,Chaptegra, allassari, Kammala, Karuvan, Kitaran, Kollan,Malayala Kammala, Pandi Kammala, Mossari, Perumkollan, Thattan Pandithattan, Vilkurup,Villasan, Viswa brahamanan orViswa brahamanar and Viswakarmala Thachan,Kalthachan, Kamsala Kannan MADHYA PRADESH Barhai, Suthar, Kunder, Vishwakarma, Sonar,sunar, Swarnakar Jhhari, Jhhadi, Awedhiya, Audhiya

ORISSA Ashtralohi/ Ashtalohi Karmakar, Kamila,Sunari, Sunaree, Viswa Brahman (Sunari), Swarnakar / Swaransilpi

PONDICHERRY Kamalas (Viswakarmula) Kammalan (Kamsala, Viswa brahmin and Viswakarma, Thattar,Por Kollar Thachar Kalthachar, Kollar, Karumar, Karuvan)

PUNJAB Dhaula or Soni,Sunar /Swarnkar

RAJASTHAN Swaranakar, Sunar Soni

TAMILNADU Kammalar Thattar, or Viswakarama, Viswa kammala,(including, Porkollar, Paththar,Kannar Karumar Kollar Thacher, Kalthacher Kamsala and Viswabrahmin)

UTTAR PRADESH Barhai, Badhai, Viswakarma,Ramgarhia

WEST BENGAL Swarnakar

Be the first to comment on ""

Leave a comment

Your email address will not be published.


*